വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 04, 2012

തത്വചിന്ത

 തത്വചിന്ത


"ഇതെന്താണ് ?"
ജ്ഞാനി വലതുകൈയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തികാണിച്ചു കൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തോട് ചോദിച്ചു.

"അതൊരു വിരലാണ്.." ആൾക്കൂട്ടം സൗമ്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു.

"വിഡ്ഡികളെ. ശരിക്കു നോക്കൂ.ഇത് ഒന്നാണ് ! " അദ്ദേഹം ആക്രോശിച്ചു.
'
ശരിയാണല്ലൊ..' ആൾക്കൂട്ടം ഇളഭ്യരായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.

"ഇതെന്താണ് ?" അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ജ്ഞാനി വീണ്ടും വിരലുയർത്തി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

"അത് ഒന്നാണ് " ആൾക്കൂട്ടം ഒന്നടങ്കം മറുപടി പറഞ്ഞു.

"പമ്പരവിഡ്ഡികളെ, ഇത് എന്റെ പെരുവിരലാണ്  !"  അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

'ശരിയാണല്ലൊ..' ആൾക്കൂട്ടം വീണ്ടും ഇളഭ്യരായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു.

"ഇതെന്താണ് ? " അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ജ്ഞാനി വീണ്ടും വിരലുയർത്തി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

" അതൊരു വിരലാണ് " ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ചിലർ പറഞ്ഞു. "അതൊന്നാണ് " മറ്റുചിലർ  പറഞ്ഞു.

" മരക്കഴുതകളെ.. ഇത് ഒന്നാണ്  !",   ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ 'അതൊരു വിരലാണ്' എന്നു പറഞ്ഞവരോട്   അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. . " കോവർ കഴുതകളെ  ഇതൊരു ചൂണ്ടുവിരൽ മാത്രമാണ് !",  'അതൊന്നാണ് 'എന്നു പറഞ്ഞവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒച്ച വച്ചു.

'ശരിയാണല്ലൊ..' ആൾക്കൂട്ടം വീണ്ടും ഇളഭ്യരായി.

"ഇതെന്താണ് " അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ജ്ഞാനി വീണ്ടും വിരലുയർത്തി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

"അതൊരു വിരലാണ്..അത് ഒന്നുമാണ്.." ഇത്തവണ തെറ്റില്ല എന്ന ഉറപ്പോടെ ആൾക്കൂട്ടം ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

അദ്ദേഹം ജനക്കൂട്ടത്തെ നോക്കി പുച്ഛത്തോടെ ചിരിച്ചു.

"തിരുമണ്ടന്മാരെ.. ഇത്രയും നിസ്സാരമായ  ഒരു സംഗതി പോലും ഒരു വിരലാണൊ അതോ ഒന്നാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവുന്നില്ല.  പറയൂ, നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു ഫലം ? "